Необходими документи при кандидатстване за ипотечен кредит

 I.Необходими документи за кредитополучатели –физически лица

 1. Искане за ипотечен кредит (по образец на банката в която кандидатствате);
 2. Копие на лична карта;
 3. Удостоверение за семейно положение и гражданско състояние, а когато е относимо: акт за брак; съдебно решение за развод; удостоверение от Агенция по вписванията за регистриран режим на имуществените отношения между съпрузите;  декларация с нотариална заверка  на подписите на съпрузите за избрания режим на имуществени отношения; нотариално заверено копие от брачен договор и др.
 4. Документи за доказване на доходи на кредитоискателя/ите (трудов договор и анекси към него, договор за възлагане на управление, „граждански“ договор/и (копие на данъчна декларация за предходната година); служебна бележка от работодател; договор/и за наем придружен/и с разписки);
 5. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 6. Декларации за заведени изпълнителни дела при ДСИ и/или ЧСИ, за свързаност и гражданско и имуществено състояние – по образец на Банката;
 7. Копие на Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;

 

II.Необходими документи за кредитополучатели – юридически лица.

 1. Искане за ипотечен кредит (по образец на банката в която кандидатствате);
 2. Актуални документи по регистрацията на търговеца /съдебна регистрация, БУЛСТАТ, данъчна регистрация/;
 3. Решение на компетентния орган, съгласно дружествения договор, респективно устава на дружеството, за ипотекиране/покупка на съответния недивим имот;
 4. Отчет за приходите и разходите на предприятието, Баланс за предходен отчетен период,; ОПР и Баланс за текущ отчетен период;

    5. Копие на Предварителен договор за покупко-продажба на имота;

 

III. Необходими документи за продавачите по сделка за покупко-продажба – физически лица

 1. Копие на лична карта;
 2. Удостоверение за семейно положение и гражданско състояние, а когато е относимо: акт за брак; съдебно решение за развод; удостоверение от Агенция по вписванията за регистриран режим на имуществените отношения между съпрузите;  декларация с нотариална заверка  на подписите на съпрузите за избрания режим на имуществени отношения;  нотариално заверено копие от брачен договор и др.
 3. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК;

 

IV. Необходими документи за продавачите по сделка за покупко-продажба – юридически лица

 1. Актуални документи по регистрацията на търговеца /съдебна регистрация, БУЛСТАТ, данъчна регистрация/;
 2. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 3. Решение на компетентния орган, съгласно дружествения договор, респективно устава на дружеството, за ипотекиране/продажба на съответния имот;

 

V. Необходими документи за имота, предмет на обезпечение

 1.  Документи за собственост върху недвижимия имот, предмет на обезпечение. При представяне на констативни нотариални актове следва да се представят и документите, въз основа на които същите са издадени; 
 2. Актуално Удостоверение от Службата по вписвания към Агенцията по вписвания по местонахождение на имота, за наличие или липса на вписвания, отбелязвания и тежести върху имота, предмет на обезпечение, както и за липса на вписани искови молби по претенции на трети лица и/или възбрани върху имота. Удостоверението за тежести е необходимо да отразява вписванията по имотната партида на недвижимия имот за период от 10 години;
 3. ! Когато имотът е новопостроен и поради тази причина е представено удостоверение за тежести за период по-малък от 10 години (с начало на периода от построяването на имота), следва да бъде представено удостоверение за тежести за 10 години за парцела (УПИ-то), в който е построена сградата, независимо дали клиентът притежава идеални части от поземления имот или не.
 4. Актуално Удостоверение за Данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК за имота;
 5. Скица за поземлен имот и сграда, а за „самостоятелен обект в сграда” - схема на обекта (съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър), издадена от съответното териториално поделение на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В случай, че няма одобрена кадастрална карта за района на имота, за УПИ-то се представя актуална скица от съответните компетентни органи (Общинска администрация);
 6. Удостоверение от СГКК, свидетелстващо за липсата на одобрена кадастрална карта/скица, се изисква по преценка на банката при която кандидатствате;
 7. ! В случаите когато като обезпечение се предлагат сгради и/или обекти в сгради придобити чрез построяване, закупени като право на строеж или в “груб строеж”, се представят документи за въвеждане в експлоатация и разрешаване ползването на имота, съобразно действащото към този момент законодателство.

Работно време:

Понеделник - 8:30 ч. - 17:30 ч.

Вторник - 8:30 ч.- 17:30 ч.

Сряда - 8:30 ч. -17:30 ч.

Четвъртък - 8:30 ч.- 17:30 ч.

Петък - 8:30 ч. - 17:30 ч.

Събота -почивен ден

Неделя - почивен ден

La Maison Idéale™ e запазенa търговскa маркa на “Ла Мезон Идеал” ЕООД за територията на Република България. Всяко неправомерно използване на нашата регистрирана търговска марка, словно и графично, ще бъде предмет на съдебно преследване според законите за авторското право, действащи в Република България

               

 

Бюлетин

© 2017 lamaisonideale.bg | Карта на сайта

Уеб сайт от Stenik