Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. № 2016/679 (GDPR)

28/05/2018

Уважаеми клиенти, с цел да защитим личните Ви данни и фактът, че от 25 май 2018 г. започва да се прилага Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. № 2016/679 (GDPR), бихме искали да Ви информираме, че сме адаптирали правилата за обработка на личните ви данни.

Политика на Поверителност

 1. Политика за бисквитките
  1. “Ла Мезон Идеал“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София,1309, бул. „ген. Николай Г. Столетов” № 11, ет. 3, ЕИК: 204732195, тел.0878 82 82 05, e-mail office@lamaisonideale.bg по-нататък наричан Оператор, гарантира на потребителите на уеб страници правото на избор, за това каква тяхна информация може да бъде предоставяна.Операторът уведомява, че в своите уебсайтове използва технологията "бисквитки" и геолокация.
  2. “Бисквитките" представляват малка текстова информация, изпращана от уеб сървъра и запазвана на устройството на потребителя.Параметрите по подразбиране на "бисквитките" позволяват само на сървъра, който ги е създал да чете информацията, съдържаща се в тях.
  3. Бисквитките се използват за събиране на информация, свързана с използването на Уебсайта от Потребителя.Файловете бисквитки позволяват на следното:
   1. събиране на анонимни общи статистически данни, които помагат да се разбере по-добре начинът, по който Потребителите използват Уебсайта.Това позволява подобряване на Уебсайта, неговата структура и съдържание в съответствие с очакванията на Потребителите.
  4. Уебсайтът използва два основни типа "бисквитки": сесийни бисквитки (session cookies) и постоянни бисквитки (persistent cookies).Сесийни са временните файлове, съхранявани в крайното устройство на Потребителя до неговото излизане, напускане на Сайта или затваряне на софтуера (браузъра).Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за периода, посочен в параметрите на файла или до изтриването им от Потребителя.
  5. bg в рамките на Уебсайта използва и механизмите на външни организации, партньори и рекламодатели; по-специално, това са социалните функции на Facebook и Google, които са пряко свързани със запазването на "бисквитките" на крайното устройство на потребителя.
  6. В случаите, когато софтуерът използван за преглед на интернет страници (браузър) по подразбиране позволява съхранение на бисквитки в крайното оборудване на Клиента, Потребителите могат по всяко време да променят настройките за бисквитките в настройките на браузъра (това важи за всеки тип бисквитки) или да изтрият тези файлове от устройствата си.В случай на услуги за геолокация, Потребителят дава пряко съгласие, като приема настройките на браузъра.
  7. Ако се въведат ограничения за използването на бисквитки, това може да повлияе на някои от функциите на интернет страниците на Сайта или да направи невъзможно тяхното използване.
  8. Бисквитките не съдържат лични данни на Потребителите.
  9. Съхраняваната информация под формата на "бисквитки" или достъпът до тях не води до промени в конфигурацията на крайното устройство на Потребителя или в софтуера, инсталиран на това устройство.
 2. Политика за защита на личните данни
  1. От следния текст ("Политика за защита на личните данни", наричана по-долу „Политика за ЗЛД") ще научите, наред с другото, за какви цели и за колко време lamaisonideale.bg („по нататък:Администратор на данни) ще обработва Вашите лични данни.Ще разберете, какви категории лица могат да имат достъп до личните Ви данни и какви права можете да използвате във връзка с обработката на личните Ви данни.Изготвената Политика е тясно свързана с необходимостта от прилагане на новите изисквания за обработка на данни, произтичащи от разпоредбите на ЕС за защита на личните данни, т.е. Регламент 2016/679, наричан още GDPR (по нататък "Регламент).
  2. Правилата за ЗЛД са част от Политиката за поверителност на lamaisonideale.bg , която също така регулира използването на "бисквитки".
  3. Политиката за ЗЛД се отнася до данните, събрани чрез уебсайта.
  4. Администраторът на Вашите лични данни, обработени за целите, изложени по-долу, е lamaisonideale.bg със седалище в гр. София, адрес: бул. „ген. Николай Г. Столетов” № 11, ет. 3

телефон: +359 878 82 82 05 - за повиквания от мобилни телефони и от чужбина,

e-mail: office@lamaisonideale.bg

 1. Администраторът на данни е назначил Инспектор за защита на данните (по нататък:Инспектор).Можете да се свържете с Инспектора по всички въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни, включително и в случай на съмнения относно Вашите права.Инспекторът е длъжен да пази тайна или поверителност относно изпълнението на своите задачи, в съответствие със законодателството на ЕС или националното законодателство.

Инспектор за защита на данните: Десислава Новоселска- Георгиева

e-mail: d.novoselska@lamaisonideale.bg

 1. Инспекторът има следните задачи:
  1. да информира Aдминистратора на лични данни и служителите, които обработват лични данни за задълженията по силата на настоящия Регламент и други закони на ЕС или на държавите-членки за защита на данните, и да ги консултира по този въпрос;
  2. да следи за спазването на законите за защита на личните данни съгласно GDPR, на други закони на ЕС или на държавите-членки за защита на данните и на политиките на Администратора на данни или обработващите данни лица в областта на защитата на личните данни, включително за разделянето на задълженията, дейностите за повишаване на осведомеността, обучението на персонала, участващ в обработката и свързаните с тях одити;
  3. при поискване да дава препоръки относно оценката на въздействието на защитата на данните и наблюдение на нейното прилагане;
  4. да си сътрудничи с надзорния орган;
  5. да действа като звено за контакт с надзорния орган по въпроси, свързани с обработката, включително предварителните консултации, посочени в чл. 36 и, ако е приложимо, да провежда консултации по всички други въпроси.
 2. Администраторът гарантира, че ще обработва личните Ви данни само за конкретни, изрични и законни цели и няма да ги обработва по начин, който е несъвместим с тези цели.Цел на обработката на данни е причината, за която обработваме личните Ви данни.Ако Aдминистраторът на данни иска да обработва Вашите лични данни за непосочени по-долу други цели, Вие ще бъдете информирани конкретно за тази нова цел.Таблицата по-долу представя целите на обработка на данни.
 3. Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време.Съгласието може да бъде оттеглено в седалището на Администратора или чрез формуляра на bg (раздел:Контакт).Оттегляне на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, извършвано до оттегляне на съгласието.При оттегляне на съгласие, Администраторът на данни ще направи оценка, дали все още има основания за обработката на личните данни.По-нататъшното обработване на данните в този случай ще бъде възможно за защита срещу искове (напр. чрез доказване на реализацията на правото за оттегляне на съгласие) и само до степента, необходима за тази цел.
 4. Не забравяйте, че всеки път, когато личните данни ще бъдат обработвани въз основа на чл. 6 ал. 1, буква е) GDPR (виж по-горе), т.е. в случай на т.нар. разумен интерес на Aдминистратора на данни, можете да подадете възражение, по причини, свързани със специфична ситуация, по отношение на обработката на лични данни.След подаване на възражение Администраторът на данни няма да може повече да обработва лични данни, освен ако не докаже съществуването на валидни правни основания за обработка, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данните или основанията за установяване, разследване или защита от искове.

  Важно е, че в случаите, когато се обработват лични данни съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) GDPR (виж по-горе) за маркетинг на услугите на „Ла Мезон Идеал“, възражението не е необходимо да се обосновава със специална ситуация, а след подаване на възражението Администраторът няма да може повече да обработва личните данни съгласно чл. 6, ал. 1, буква f) GDPR за маркетинг на услуги на „Ла Мезон Идеал“, доколкото тези данни са били обработвани за тази цел.

  Възражението може да бъде подадено в седалището на Администратора или чрез съответния формуляр на 
  bg (раздел:Контакт).
 5. Освен правото на отказ от съгласие и подаване на възражение, Вие имате право на достъп до данните, включително получаване на копие от данните, право на пренос на данни, право на поправяне и заличаване на данни, ограничаване на обработката им и правото на неподчинение на решение, което се основава единствено на автоматизираната обработка, включително профилиране, и предизвиква правни последици или по подобен начин значително влияе.
  Посочените права могат да бъдат реализирани по следния начин: в седалището на Администратора или чрез съответния формуляр на
  bg (раздел Контакт).
 6. Ние ще събираме лични данни директно от Вас . Предоставяне на лични данни винаги е доброволно, но е необходимо за реализация на гореспоменатите цели.
 7. Личните данни, обработени с цел извършване на услугата в съответствие с Правилника, се разкриват на предоставящите услугата лица, която е избрана от Клиента, например застрахователи, платежни посредници,  и др.Независимо от целта на обработката на данни, достъпът до Вашите лични данни може да бъде осъществен само от упълномощени служители и подизпълнители на Администратора на данни, с които е сключил подходящи договори за предоставяне на данни (за подробности се обърнете към Инспектора по защита на данните).

 

Работно време:

Понеделник - 8:30 ч. - 17:30 ч.

Вторник - 8:30 ч.- 17:30 ч.

Сряда - 8:30 ч. -17:30 ч.

Четвъртък - 8:30 ч.- 17:30 ч.

Петък - 8:30 ч. - 17:30 ч.

Събота -почивен ден

Неделя - почивен ден

La Maison Idéale™ e запазенa търговскa маркa на “Ла Мезон Идеал” ЕООД за територията на Република България. Всяко неправомерно използване на нашата регистрирана търговска марка, словно и графично, ще бъде предмет на съдебно преследване според законите за авторското право, действащи в Република България

               

 

Бюлетин

© 2017 lamaisonideale.bg | Карта на сайта

Уеб сайт от Stenik